Projekt Mindre Hackspetts historia (Del 1)

Det här är första inläggen i en serie som kommer berätta om Projekt Mindre Hackspetts historia och forskningsresultat. När projektet startades 1985 hade ett flertal hackspettsarter varit på tillbakagång i både Finland och Sverige sedan många år (minst sedan 1960, se Pettersson 1985, Tiainen 1985, Aulén 1986). En av dessa arter var mindre hackspett och mellan 1975 och 1990 halverades den svenska populationen av mindre hackspett enligt data från Svensk Fågeltaxerings vinterfågelräkningar (Nilsson et al, 1992). Det var anledningen till att undersöka artens status och habitat i Sverige och därför startades Projekt Mindre Hackspett (bild 1).

Bild 1: Tidningsartikel i Smålandsposten, April 1986
En större version av bilden hitta du här.

Projektets fältarbete utfördes under vårarna 1985 till 1988. Volontärer och forskare inventerade totalt 152 inventeringsrutor, som var spridda över södra och mellersta Sverige (se bild 2).

 

Bild 2: Rutor som inventerades mellan 1985 och 1986

Utvärderingen av insamlade data om skogen och hackspettens förekomst inom rutorna gjordes några år därefter och ökade den ekologiska kunskapen om arten. Det visade sig till exempel att ju mer lövskog som fanns i en ruta, desto mer sannolikt var det att påträffa arten, särskild när andelen ädellövskog var stor (Wiktander, 1992). Dessutom visade det sig att mindre hackspetten föredrar gamla skogsbestånd med hög täthet av högstubbar (Olsson, 1992) och att arten behöver större areal i brukade skogar än i naturskog (Wiktander, 1992). Artens koppling till äldre lövskogar visade en förklaring till dess tillbakagång, eftersom totala arealen av ädellövskog, hade blivit mindre under andra hälften av 1900-talet (Wiktander, 1992). De nämnda ekologiska insikterna bekräftades och nyanserades senare genom två doktorandarbeten, som kommer belysas i nästa inlägg om projektets historia.

Källor:

  • Pettersson, B., 1985. Extinction of an isolated population of the middle spotted woodpecker Dendrocopos medius (L.) in Sweden and its relation to general theories on extinction. Biological Conservation, 32(4), pp.335-353.
  • Tiainen, J., 1985. Monitoring bird populations in Finland. Ornis Fennica, 62.
  • Aulén, G., 1986. The distribution and status of the White-backed Woodpecker in Sweden. Vår Fågel, 45, pp.201-226.
  • Nilsson, S.G., Olsson, O., Svensson, S.O.R.E.N. and Wiktander, U., 1992. Population trends and fluctuations in Swedish woodpeckers. Ornis svecica, 2(1), pp.13-21.
  • Wiktander, U., Nilsson, I.N., Nilsson, S.G., Olsson, O., Pettersson, B. and Stagen, A., 1992. Occurrence of the lesser spotted woodpecker Dendrocopos-minor in relation to area of deciduous forest. Ornis Fennica, 69(3), pp.113-118.
  • Olsson, O., Nilsson, I.N., Nilsson, S.G., Pettersson, B., Stagen, A. and Wiktander, U., 1992. Habitat preferences of the lesser spotted woodpecker Dendrocopos-minor. Ornis Fennica, 69(3), pp.119-125.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *